Novair / Bra att veta / Efter resan / Dina rättigheter

Dina rättigheter

I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

För ytterligare information är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Frequently asked questions

Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas skall flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning skall vid dödsfall vara minst 16 000 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta).

Förseningar av passagerare

Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare enligt EU261/2004.

 

Förseningar av bagage

Kompensation för försenat bagage
Om bagaget försenats med mer än åtta timmar på resmålet erbjuder Novair en kompensation på 100 EUR per väska som ibland kan utbetalas av din researrangör på resmålet . Kompensationen gäller inte specialbagage.

Beloppet är ett engångsbelopp som ska täcka det allra nödvändigaste som hygienartiklar, kläder med mera. För ett mer omfattande skydd hänvisar vi till din egen bagageförsäkring.

Om det ”specialbagage” som du checkat in – till exempel barn- och sittvagnar, rullstolar och sportutrustning – försenats med mer än åtta timmar på resmålet erbjuder sig Novair att stå för dina dokumenterade utgifter för hyra av motsvarande utrustning tills ”specialbagaget” ankommit.

Novair betalar ingen ersättning för försenat bagage i samband med hemresan.

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage

Eftersom Novair har ett begränsat ersättningsansvar max SDR 1000 rekommenderar vi att du söker ersättning direkt via ditt eget försäkringsbolag.

Om bagaget mot förmodan inte har återfunnits senast 21 dagar efter det datum då bagaget skulle ha anlänt, har du möjlighet att söka ersättning för förlorat bagage, dock max 1000 SDR

Om du vill framlägga krav gentemot Novair ska du tänka på att Novair endast ansvarar för dokumenterade förluster. Bland annat krävs bevis för att anmälan skett i rätt tid samt dokument för utgifter/köp, köpdatum och pris.

Ersättningsbeloppet bestäms med avdrag för ålder 10% pr. år och vid eventuellt saknade kvitton 50%.

Novair ersätter dessutom inte förluster av värdefulla, viktiga eller ömtåliga föremål som inte får förvaras i det incheckade bagaget, till exempel pengar, nycklar, receptbelagda läkemedel, flaskor, kameror, smycken, klockor, ädelmetaller, elektroniska föremål, värdepapper samt andra värdeföremål eller enskilda föremål av stort värde.

Notera också, att, om du har fått kompensation i samband med försening, vill detta bli avdraget ifrån eventuellt ersättning.

Högre gränser för bagage

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga inom 7 dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Tidsfrist för att väcka talan

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

Grunden för informationen

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 100 000 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta) kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Nekad ombordstigning, försenade eller inställda flygningar

Novair har som mål att alla våra flyg ska gå och komma på tid. Dessvärre finns det tillfällen då det kan uppstå en försening. Vid dessa tillfällen kan du som passagerare ha rättigheter enligt EU-förordning 261/2004.

EU-förordningen 261/2004

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.